Integritetspolicy

GDPR

Denna integritetspolicy förklarar hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi har mycket hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet och vid användning av vår webbplats och löpande kontakter med oss via telefon, chatt, besök andra marknadskanaler. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.

 

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Karl H Ström AB, org.nr: 5560361213, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Karl H Ström AB samlar inte in några personuppgifter om besökare på vår webbplats, med undantag om du anger personuppgifter i vårt kontaktformulär eller kontaktar oss via epost.

Karl H Ström AB värnar om alla besökares integritet och eftersträvar att upprätthålla en hög skyddsnivå till skydd för den personliga integriteten. Karl H Ström AB förbehåller sig rätten att utan föregående annonsering göra ändringar i denna Integritetspolicy.

 

  1. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär t.ex. att namn, adress och telefonnummer är att anse som personuppgifter.

 

  1. Vilken typ av personuppgifter samlar vi in och hur används den?

Karl H Ström AB samlar in personuppgifter när du kontaktar oss via e-post, telefon eller vid personliga besök av någon av våra anställda (mässor, produktvisning m.m.)  Personuppgifterna samlas in för att vi ska kunna kommunicera med, och uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi samlar bland annat in följande uppgifter: Namn, adress, företagsnamn, position på företaget, e-postadress och telefonnummer.

Syftet med insamlingen är att kunna tillhandahålla dig Karl H Ströms tjänster och ge dig en personlig service samt kunna genomföra garantiåtaganden på våra produkter och se till att upprättade avtal hålls. Karl H Ström AB använder även uppgifterna för att kontakta dig angående de produkter du har beställt och eventuellt är intresserad av.

Karl H Ström AB kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring av våra produkter och tjänster om du inte meddelar Karl H Ström AB att du inte önskar att ta del av sådan information. Om du inte vill ta del av vår marknadsföring och erbjudanden, vänligen kontakta oss på info@khs.se

Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

 

  1. Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att alla personuppgifter ska om möjligt ska inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

 

  1. Säker behandling av personuppgifter, radering och anonymisering

Alla personuppgifter behandlas på ett säkert sätt som uppfyller de säkerhetskrav som enligt lag ställs på säker behandling. Karl H Ström AB raderar personuppgifter så snart syftet med behandlingen är uppfyllt.

 

  1. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Karl H Ström AB kan lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Karl H Ström AB är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Karl H Ström AB lämnar inte ut uppgifter till tredje part annat än i ovanstående fall.

 

  1. Samtycke till behandling av personuppgifter samt marknadsföring

Du samtycker i och med godkännande av denna Integritetspolicy till att dina personuppgifter behandlas enligt vad som framgår i punkt 2 ovan

När det enligt tillämplig lag krävs att ditt samtycke inhämtas för annan behandling av dina personuppgifter än du har godkänt enligt ovan så kommer Karl H Ström AB att inhämta sådant samtycke från dig innan personuppgifterna behandlas.

 

  1. Utlämnande av personlig information

Du har rätt att när som helst begära att Karl H Ström AB slutar att behandla dina personuppgifter. Vänligen kontakta i sådant fall Karl H Ström AB på adress som anges i punkten 2. Du har även rätt att erhålla kopia på den personliga information som Karl H Ström AB har registrerat om dig och få rättelse av eventuell felaktig information. Du måste verifiera din identitet och precisera vilken information du efterfrågar.

 

  1. Kontaktinformation

Karl H Ström AB ansvarar som personuppgiftsombud för den insamling av personuppgifter som sker inom Karl H Ström AB. Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

 

Personuppgiftsansvarig:

Karl H Ström AB

Org nr: 5560361213

Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping

Sverige

Telefon: 036 – 550 33 00

E-post: info@khs.se

khs.se

Denna integritetspolicy uppdaterades: 2018-05-02.