Hållbarhetspolicy

Karl H Ström är ett agenturföretag som erbjuder smarta, innovativa och säkra produkter av högsta kvalitet inom sensorer, sensorstyrd belysning och verktyg. Med vårt produktsortiment erbjuder vi våra kunder mervärden i form av energi- och kostnadsbesparing och minskad miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp.

Utifrån den värdegrund vårt företag bygger på är det naturligt och självklart för oss att de produkter vi erbjuder och vårt sätt att bedriva verksamheten bidrar till en hållbar utveckling.

Hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla våra medarbetares kunskap och intresse på en hög nivå så att deras engagemang tas tillvara och sprids till intressenter och kunder.

Vi tror på att det långsiktigt främjar vår och näringslivets utveckling. I denna policy klargör vi grundläggande principer, riktlinjer och ansvarsfördelning för vårt arbete med hållbarhet.

hållbarhet växt

Hållbarhetspolicy

Karl H Ström är ett agenturföretag som erbjuder smarta, innovativa och säkra produkter av högsta kvalitet inom sensorer, sensorstyrd belysning och verktyg. Med vårt produktsortiment erbjuder vi våra kunder mervärden i form av energi- och kostnadsbesparing och minskad miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp.

Utifrån den värdegrund vårt företag bygger på är det naturligt och självklart för oss att de produkter vi erbjuder och vårt sätt att bedriva verksamheten bidrar till en hållbar utveckling.

Hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla våra medarbetares kunskap och intresse på en hög nivå så att deras engagemang tas tillvara och sprids till intressenter och kunder.

Vi tror på att det långsiktigt främjar vår och näringslivets utveckling. I denna policy klargör vi grundläggande principer, riktlinjer och ansvarsfördelning för vårt arbete med hållbarhet.

hållbarhet växt

Grundläggande principer

Vår verksamhet och de beslut vi fattar i Karl H Ström ska stödja och respektera de grundläggande principerna för:

  • Mänskliga rättigheter
  • Goda arbetsvillkor
  • Miljöansvar och proaktivt miljöarbete
  • Arbete mot korruption, mutor och bestickningar

Vi ska efterleva relevanta lagar och förordningar samt andra bindande krav avseende hållbarhet. Detta säkerställer vi med ett strategiskt och systematiskt förbättringsarbete i samarbete med kunder, leverantörer, samarbetspartners och våra medarbetare.

Riktlinjer - Karl H Ströms 7 punkter för hållbarhet

Vi visar respekt och utvecklar goda relationer till kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra externa intressenter. Detsamma gäller hur vi förhåller oss till våra kollegor. Gentemot kunder och andra externa intressenter upprätthåller vi en hög integritet, agerar oberoende och professionellt. Alla vi möter ska behandlas lika oavsett kön, ålder och bakgrund. Diskriminering ska inte förekomma.

Karl H Ström strävar efter att arbeta med samarbets-partners och kunder som delar våra hållbarhetsambitioner. Vi vill stimulera till dialog och samarbeten där vi tillsammans tar fram mer hållbara lösningar.

Vi kommunicerar vår hållbarhetspolicy och Code of conduct till våra leverantörer och följer upp deras arbete med hållbarhet. Vi prioriterar leverantörer som har ett aktivt hållbarhetsarbete och stödjer vårt arbete med att erbjuda ett hållbart produktsortiment.

Vi arbetar aktivt med att hitta effektiva och hållbara transportlösningar. Detta inkluderar också våra val av och återbruk av emballage.

Karl H Ström eftersträvar att använda hållbara persontransporter för miljömässig och ekonomisk effektivitet. Vi prioriterar hotell och konferensanläggningar som arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vi arbetar aktivt med att effektivisera energianvändning i vår verksamhet och väljer förnybar el. Vid underhåll och ombyggnation ska hållbarhetsaspekter vägas in. Vi eftersträvar att förebygga avfall och återbrukar alternativt källsorterar produkter och material vi inte längre behöver för återvinning.

Karl H Ström ska erbjuda sina medarbetare en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. KHS uppmuntrar till att fortlöpande utveckla sin kompetens för att öka medarbetarnas engagemang och medvetenhet. Vi arbetar aktivt för att skapa delaktighet i vårt hållbarhetsarbete. Friskvård och hälsokontroll erbjuds som en förmån för att alla ska må bra.

ISO-certifikat

Vi på Karl H Ström arbetar kontinuerliget med att effektivisera vår verksamhet och är certifierade enligt standarderna ISO 9001 och ISO 14001 som en del i vårt arbete med miljö, kvalitet och ledningssystem.

LADDA NER CERTIFIKATET
ISO-certifikat KHS
ISO-certifikat KHS

Ansvar

VD och företagets ledningsgrupp är övergripande ansvariga för Karl H Ströms
hållbarhetsarbete och för att denna policy implementeras, kommuniceras samt hålls uppdaterad.


Denna policy uppdaterades: 2024-02-14

Kvalitetspolicy

Karl H Ström är ett agenturföretag som erbjuder smarta, innovativa och säkra produkter av högsta kvalitet inom sensorer, sensorstyrd belysning och verktyg. Med vårt produktsortiment erbjuder vi våra kunder mervärden i form av energi- och kostnadsbesparing och minskad miljöpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp.

Vi hjälper våra kunder att välja lösningar som uppfyller och allra helst överträffar deras förväntningar. Förutsättningar för detta skapar vi med ett strategiskt och systematiskt kvalitetsarbete med fokus på förbättringar där våra medarbetare bidrar med mångårig erfarenhet samt hög kompetens och servicegrad.

Vi erbjuder idag produkter med ny innovativ teknik
Vi erbjuder idag produkter med ny innovativ teknik

Förbättringsarbete

I vårt förbättringsarbete har vi fokus på att:

  • Utveckla ett högkvalitativt och mer hållbart sortiment.
  • Utveckla dialog med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners kring produkter och erbjudanden.
  • Säkerställa en hög och hållbar leveransprecision.
  • Utveckla medarbetares kompetens, medvetenhet och engagemang.
  • Följa upp och utveckla våra processer samt produkter.

Denna policy uppdaterades: 2022-12-14

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vi har mycket hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet och vid användning av vår webbplats och löpande kontakter med oss via telefon, chatt, besök andra marknadskanaler.

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss
Sensorer for alla behov
Sensorer for alla behov

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Karl H Ström AB, org.nr: 5560361213, Verktygsvägen 4, 553 02 Jönköping är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss genom köp och övrig kontakt med oss och ansvarar för behandling av dessa.

Karl H Ström AB samlar inte in några personuppgifter om besökare på vår webbplats, med undantag om du anger personuppgifter i vårt kontaktformulär eller kontaktar oss via epost.

Karl H Ström AB värnar om alla besökares integritet och eftersträvar att upprätthålla en hög skyddsnivå till skydd för den personliga integriteten. Karl H Ström AB förbehåller sig rätten att utan föregående annonsering göra ändringar i denna Integritetspolicy.

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person. Det innebär t.ex. att namn, adress och telefonnummer är att anse som personuppgifter.

Karl H Ström AB samlar in personuppgifter när du kontaktar oss via e-post, telefon eller vid personliga besök av någon av våra anställda (mässor, produktvisning m.m.)  Personuppgifterna samlas in för att vi ska kunna kommunicera med, och uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Vi samlar bland annat in följande uppgifter: Namn, adress, företagsnamn, position på företaget, e-postadress och telefonnummer.

Syftet med insamlingen är att kunna tillhandahålla dig Karl H Ströms tjänster och ge dig en personlig service samt kunna genomföra garantiåtaganden på våra produkter och se till att upprättade avtal hålls. Karl H Ström AB använder även uppgifterna för att kontakta dig angående de produkter du har beställt och eventuellt är intresserad av.

Karl H Ström AB kan även komma att använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring av våra produkter och tjänster om du inte meddelar Karl H Ström AB att du inte önskar att ta del av sådan information. Om du inte vill ta del av vår marknadsföring och erbjudanden, vänligen kontakta oss på info@khs.se

Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

Vi eftersträvar att alla personuppgifter ska om möjligt ska inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning.

Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Alla personuppgifter behandlas på ett säkert sätt som uppfyller de säkerhetskrav som enligt lag ställs på säker behandling. Karl H Ström AB raderar personuppgifter så snart syftet med behandlingen är uppfyllt.

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med
IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag
som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Karl H Ström AB kan lämna ut personuppgifter till tredje part, såsom t.ex. polis eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om Karl H Ström AB är skyldigt att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Karl H Ström AB lämnar inte ut uppgifter till tredje part annat än i ovanstående fall.

Du samtycker i och med godkännande av denna Integritetspolicy till att dina personuppgifter behandlas enligt vad som framgår i punkt 2 ovan

När det enligt tillämplig lag krävs att ditt samtycke inhämtas för annan behandling av dina personuppgifter än du har godkänt enligt ovan så kommer Karl H Ström AB att inhämta sådant samtycke från dig innan personuppgifterna behandlas.

Du har rätt att när som helst begära att Karl H Ström AB slutar att behandla dina personuppgifter. Vänligen kontakta i sådant fall Karl H Ström AB på adress som anges i punkten 2. Du har även rätt att erhålla kopia på den personliga information som Karl H Ström AB har registrerat om dig och få rättelse av eventuell felaktig information. Du måste verifiera din identitet och precisera vilken information du efterfrågar.

Karl H Ström AB ansvarar som personuppgiftsombud för den insamling av personuppgifter som sker inom Karl H Ström AB. Om du har frågor rörande denna Integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss.

Karl H Ström AB  | Org nr: 5560361213
Verktygsvägen 4, 553 02 JönköpingSverige
036 – 550 33 00 | info@khs.se


Denna policy uppdaterades: 2024-02-14