På Karl H Ström vill vi bidra till en hållbar utveckling. Det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och våra grundläggande värderingar. Vårt förhållningssätt till olika frågor som rör hållbart och företagande definieras i Karl H Ströms hållbarhetspolicy. Den pekar ut riktlinjer för hur vi i den egna verksamheten förhåller oss till hållbarhetsaspekterna.

Karl H Ströms miljö- och hållbarhetspolicy innebär

Vi eftersträvar att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen i den dagliga verksamheten och målet är att vår verksamhet ska genomsyras av hållbarhetsfrågorna. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla våra medarbetares kunskap och intresse på en hög nivå så att deras engagemang tas tillvara och sprids till intressenter och kunder. Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Vi tror på att det långsiktigt främjar vår och näringslivets utveckling. Frågor som omfattas av vår policy i dagsläget är beskrivna i korthet nedan.

Vi visar respekt och vill utveckla goda relationer till våra kunder och internt mot våra kollegor. Gentemot kund upprätthåller vi en hög integritet, agerar oberoende och professionellt. Alla medarbetare behandlas lika oavsett kön, ålder och bakgrund. Diskriminering ska inte före komma. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön stödjer medarbetarnas välbefinnande och i och med detta även företagets långsiktiga lönsamhet. Friskvård och hälsokontroll erbjuds som en förmån för att alla ska må bra.

Karl H Ström strävar efter att arbeta med partners och kunder som arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi vill stimulera till en dialog som driver hållbarhetsfrågorna framåt och arbeta med partners som delar vår hållbarhetsambition.

Karl H Ström väljer i första hand miljöanpassade och/eller rättvisemärkta produkter och tjänster. Vi eftersträvar att endast köpa in efter behov, återanvända, reparera före nyköp, alternativt sälja begagnat eller skänka bort uttjänt utrustning. Vi kommunicerar vår hållbarhetspolicy till våra inköpspartners och ställer krav. Vi prioriterar underleverantörer som har miljöpolicy och miljöplan. Detta inkluderar inköp av kontorspapper till skrivare, catering med mera. Ansvaret för dagliga inköp delegeras inom organisationen.

Karl H Ström använder bara förnyelsebar/grön el. Vi eftersträvar en låg energianvändning genom att använda belysning, datorskärmar och skrivare som har automatisk avstängning. Vid inköp av elkrävande utrustning väljer vi modeller med låg energi förbrukning.

Ombyggnation och underhåll/städ av kontor görs på ett så hållbart sätt som möjligt. Material samt produktval är miljö- och/eller rättvisemärkta.

Karl H Ström eftersträvar att använda de mest hållbara persontransporterna för optimal miljömässig och ekonomisk effektivitet. Vi prioriterar hotell och konferensanläggningar som arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi uppmuntrar våra medarbetare att använda cykel.

Karl H Ström eftersträvar alltid att minimera uppkomsten av avfall. Vi återvinner och källsorterar och skickar i största möjliga omfattning dokumentation, offerter och fakturor elektroniskt.

Karl H Ströms medarbetare har alla en grundläggande generell utbildning kring hållbarhet och miljö. Vi stimulerar anställda att kontinuerligt förkovra sig inom området.

Hållbarhetspolicyn revideras årligen av inköpschef samt styrelse, med avsikt att minimera vår negativa påverkan på miljö och samhälle och ständigt förbättra hållbarhetsarbetet. Hållbarhetsfrågorna är i så stor utsträckning som möjligt integrerade i verksamheten samt alla ansvarsområden.

Karl H Ströms verksamhet har en övergripande hållbarhetsansvarig i företagets VD, men hållbarhetsarbetet i verksamheten är allas gemensamma ansvar.