På Karl H Ström vill vi bidra till en hållbar utveckling. Det är en viktig del av vårt samhällsengagemang och våra grundläggande värderingar. Vårt förhållningssätt till olika frågor som rör hållbart och företagande definieras i Karl H Ströms hållbarhetspolicy. Den pekar ut riktlinjer för hur vi i den egna verksamheten förhåller oss till hållbarhetsaspekterna. Karl H Ströms miljö- och hållbarhetspolicy innebär:

Att vi respekterar mänskliga rättigheter
Att vi visar hänsyn till miljö och arbetsvillkor
Att vi tar avstånd från korruption, mutor och bestickningar
Att vi följer lagar och förordningar

Vi eftersträvar att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen i den dagliga verksamheten och målet är att vår verksamhet ska genomsyras av hållbarhetsfrågorna. Genom löpande utbildning och information vill vi hålla våra medarbetares kunskap och intresse på en hög nivå så att deras engagemang tas tillvara och sprids till intressenter och kunder. Vi är ödmjuka inför att hållbarhetsbegreppet är stort och ansvarsfullt och därmed ideligen förpliktigar till nya utmaningar och åtaganden. Vi tror på att det långsiktigt främjar vår och näringslivets utveckling. Frågor som omfattas av vår policy i dagsläget är beskrivna i korthet nedan.

 

 

Vad innebär Karl H Ströms miljö- och hållbarhetspolicy i vårt dagliga arbete och i mötet med våra kunder?  Här presenterar vi våra 10 punkter för hållbarhet.

Vi visar respekt och vill utveckla goda relationer till våra kunder och internt mot våra kollegor. Gentemot kund upprätthåller vi en hög integritet, agerar oberoende och professionellt. Alla medarbetare behandlas lika oavsett kön, ålder och bakgrund. Diskriminering ska inte före komma. Den fysiska och psykosociala arbetsmiljön stödjer medarbetarnas välbefinnande och i och med detta även företagets långsiktiga lönsamhet. Friskvård och hälsokontroll erbjuds som en förmån för att alla ska må bra.

Karl H Ström eftersträvar att använda de mest hållbara persontransporterna för optimal miljömässig och ekonomisk effektivitet. Vi prioriterar hotell och konferensanläggningar som arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi uppmuntrar våra medarbetare att använda cykel.